روزنامه‌نگاری بحران می‌تواند به بی‌اعتمادی‌ها پایان دهد اگر …

روزنامه‌نگاری بحران جزو آخرین حلقه‌های مدیریت بحران است و ما نمی‌توانیم در حلقه‌های قبل‌تر هیچ کاری انجام ندهیم یا کارهایی که انجام می‌دهیم خطای زیادی داشته باشد و بعد همه‌ انتظارات را از روزنامه‌نگاری بحران یا رسانه‌ها داشته باشیم.

از کرونای جسمی تا کرونای روانی

در این فضا همه چیز امنیتی است و نباید هر خبری را پخش کرد، نباید هر واقعتی را جار زد، نباید هر مشاهداتی را بر زبان جاری کرد و البته نباید هراس داشت و کاملا ناامید شد!